• Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

 • Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

Świadomy dyskomfort czyli rzecz o tym, że umysł rezygnuje dużo wcześniej niż ciało - Jason Van Camp

 

 

"Siła mentalna kształtuje się w mrocznych czasach. Musisz walczyć, gdy czujesz, że już przegrałeś.

Gdy sprawy robią się niekomfortowe, masz dwie możliwości: możesz walczyć albo możesz się poddać. Ludzie mają swoje nawyki. Jeśli się poddasz, gdy robi się ciężko, będzie się łatwiej poddać następnym razem. Z drugiej strony, jeśli zmusisz się do zmierzenia z wyzwaniem, zacznie narastać w tobie siła”

 

 

  Pod­czas mo­jej ka­riery woj­sko­wej słu­ży­łem u boku nie­zwy­kle sil­nych i in­spi­ru­ją­cych przy­wód­ców. Po za­koń­cze­niu służby po­pro­si­łem, by do­łą­czyli do mo­jej firmy, którą na­zy­wamy Mis­sion Six Zero. Oto ge­neza jej na­zwy:

 • Mis­sion – Mi­sja: ja­sno okre­ślone za­da­nie, które na­daje po­szcze­gól­nym oso­bom i/lub ze­spo­łom sens, kie­ru­nek i mo­ty­wa­cję do osią­gnię­cia wspól­nego celu. Wie­rzymy w ha­sło: Naj­pierw Mi­sja, Za­wsze Lu­dzie. Choć mi­sja stoi na pierw­szym miej­scu, in­we­sty­cja w lu­dzi jest pod­stawą zre­ali­zo­wa­nia mi­sji ze­społu.

 • Six – Sześć: okre­śle­nie „mam twoją szóstkę” na­wią­zuje do cy­fer­blatu ze­gara, gdzie 12 jest przed tobą, a szóstka z tyłu. W walce tył jest naj­bar­dziej na­ra­żony, więc po­wie­dze­nie ko­muś, że masz jego szóstkę, ozna­cza, że bez względu na wszystko bę­dziesz go chro­nił. To okre­śle­nie stało się de­fi­ni­cją praw­dzi­wego za­ufa­nia, lo­jal­no­ści, sza­cunku i po­świę­ce­nia, któ­rych każdy z człon­ków jed­nostki ocze­kuje w trak­cie mi­sji od po­zo­sta­łych. Sześć jest też li­czeb­ni­kiem wska­zu­ją­cym przy­wódcę jed­nostki lub do­wódcę.

 • Zero – Zero: praw­dziwa pół­noc na kom­pa­sie ma­gne­tycz­nym. Zero ozna­cza punkt od­nie­sie­nia, spo­sób mie­rze­nia po­stępu pod­czas mi­sji. W kon­cep­cji ca­ło­ścio­wej pracy nad oso­bo­wo­ścią zero sym­bo­li­zuje har­mo­nię i dą­że­nie do rów­no­wagi we wszyst­kich aspek­tach ży­cia.

 • M60 – krótko mó­wiąc, to broń, z któ­rej za­sły­nął zie­lony be­ret John Rambo.


  Mis­sion Six Zero zo­stała stwo­rzona przez świet­nych fa­chow­ców, zde­cy­do­wa­nych dać na­szym kon­tra­hen­tom siłę, by żyli peł­nią ży­cia. Iden­ty­fi­ku­jemy, oce­niamy i roz­wi­jamy za­cho­wa­nia tak, by po­móc na­szym kor­po­ra­cyj­nym klien­tom i pro­fe­sjo­nal­nym spor­tow­com w osią­ga­niu jak naj­lep­szych wy­ni­ków. Ta książka przed­sta­wia szcze­gó­łowy plan, jak do tego do­cho­dzimy.


Na jej stro­nach przed­sta­wimy za­rys na­szego planu na­uki – mo­delu To­tal War­rior.

Sku­pia się on na cią­głym i zrów­no­wa­żo­nym roz­woju w sze­ściu ob­sza­rach: umysłowym, fi­zycznym, du­chowym, spo­łecznym, emo­cjo­nal­nym i pro­fe­sjo­nalnym. Mo­del ten zo­stał oparty na szko­le­niach, dzięki któ­rym zo­sta­li­śmy zie­lo­nymi be­re­tami, człon­kami Navy SE­ALs, ran­ger­sami i tak da­lej. Kła­dzie przy tym na­cisk na „ca­ło­ściową” kon­cep­cję osoby i służy temu, by zmie­nić tych, któ­rzy sto­sują roz­wią­za­nia si­łowe, w wo­jow­ni­czych dy­plo­ma­tów zdol­nych pro­wa­dzić ne­go­cja­cje na naj­wyż­szym szcze­blu, bu­do­wać do­bre re­la­cje i pro­wa­dzić nie­kon­wen­cjo­nalne dzia­ła­nia wo­jenne w naj­bar­dziej stre­su­ją­cych oko­licz­no­ściach, ja­kie je­ste­ście so­bie w sta­nie wy­obra­zić.


Lek­cje, ja­kie ode­bra­li­śmy na polu bi­twy, mają ogromne zna­cze­nie w świe­cie biz­nesu. Tu małe wy­ja­śnie­nie: pod­pi­sa­nie umowy z no­wym klien­tem nie jest kwe­stią ży­cia lub śmierci. Błąd po­peł­niony w sali kon­fe­ren­cyj­nej nie bę­dzie miał skut­ków w po­li­tyce za­gra­nicz­nej. Nie ozna­cza to jed­nak, że do­świad­cze­nia z po­gra­ni­cza ży­cia i śmierci nie mogą nas na­uczyć, jak być lep­szym hand­low­cem, agen­tem ubez­pie­cze­nio­wym czy przy­wódcą. Lep­szym ro­dzi­cem, mał­żon­kiem, przy­ja­cie­lem, co­achem, człon­kiem spo­łe­czeń­stwa.


Jako zie­lony be­ret z dumą mogę się na­zwać „ci­chym pro­fe­sjo­na­li­stą”. Jed­nak nie mo­żemy być mil­czą­cymi pro­fe­sjo­na­li­stami. Mu­simy po­wstać, mó­wić gło­śno i dzie­lić się prawdą z tymi, któ­rzy jej szu­kają. Tym wła­śnie jest ta książka. Uka­zuje praw­dziwe hi­sto­rie człon­ków eli­tar­nych jed­no­stek woj­sko­wych (wszy­scy są czę­ścią ro­dziny Mis­sion Six Zero) i wy­ko­rzy­stuje ich do­świad­cze­nia na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej. Na­sza ekipa ob­naży swoje serca, na­razi się na dys­kom­fort, na­razi się na atak i od­po­wie na py­ta­nie: jak było na­prawdę?


Przy­go­tuj się. To praw­dziwe hi­sto­rie. Po­ka­zują praw­dziwą wojnę. Mo­men­tami ta książka jest mroczna i bru­talna. Mo­men­tami – za­bawna i nie­sto­sowna. Ale przede wszyst­kim: wszystko, co opi­sa­li­śmy, wy­da­rzyło się na­prawdę. Je­śli w któ­rym­kol­wiek mo­men­cie pod­czas czy­ta­nia tej książki po­czu­jesz się nie­kom­for­towo, ozna­cza to, że osią­gnę­li­śmy nasz cel. Taka mi­sja przy­świe­cała nam w trak­cie prac nad nią – chcemy cię za­in­spi­ro­wać do my­śle­nia i roz­mowy.


Po­ka­żemy ci, jak oswoić nie­kom­for­towe sy­tu­acje – po­lu­bić ten syf – i jak spra­wić, by bo­le­sne mo­menty zmie­nić w ko­rzy­ści pod­czas ry­wa­li­za­cji. Je­śli nie masz do­świad­cze­nia w ar­mii, to też w po­rządku – to w isto­cie książka biz­ne­sowa. Za­mie­ści­li­śmy jed­nak na jej końcu krót­kie wy­ja­śnie­nie, jak dzia­łają Siły Ope­ra­cji Spe­cjal­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a także ob­ja­śni­li­śmy ter­miny i akro­nimy w niej użyte.

Za­miesz­czone w książce roz­mowy się od­były, przed­sta­wi­li­śmy je tak, jak je za­pa­mię­ta­li­śmy. Po­nadto chro­no­lo­gia książki nie za­wsze do­kład­nie od­zwier­cie­dla re­alne wy­da­rze­nia. Trudno było spro­stać tym pro­ble­mom tak, by na­dal móc na­zy­wać na­szą książkę li­te­ra­turą faktu, ale wie­rzę, że nam się udało.

Co cię powstrzymuje? Strach. Strach zabija więcej marzeń, niż zdoła ich zniszczyć jakakolwiek porażka.

Świadomy dyskomfort buduje silnych ludzi.

 

Twoja postawa, twoje nastawienie, język ciała nie powinny pozostawiać wątpliwości, kto tu rządzi. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał przypominać żołnierzom, że to ty dowodzisz, to znaczy, że sobie nie radzisz.

 

Obwinianie innych albo wskazywanie ich palcem jest najszybszym sposobem na to, by ludzie stracili do ciebie zaufanie.

• Komfort jest wrogiem sukcesu.

• Siłę duchową buduje się poprzez ból i cierpienie (wewnętrzne i zewnętrzne), więc możesz się poświęcać i być pewnym swoich przekonań.

• Siła duchowa pomoże ci pokonać osobiste trudności.

• Dobrowolne stawianie się w niekomfortowej sytuacji oznacza, że jesteś gotów na sukces.

• Samozadowolenie zabija

 

PREMIERA JUŻ JESIENIĄ!

 

 

 A OTO KILKA SŁÓW OD TYCH, KTÓRZY WYBIERAJĄ DYKOMFORT ;)

Lubię czuć się niekomfortowo. Lubię oswajać się z dyskomfortem – gdy

przesuwam granice i obserwuję reakcje ludzi, którzy byli tu przede mną

i nie chcieli tego zrobić.

– LeBron James

 

Ostateczną miarą człowieka nie jest to, gdzie staje w chwilach komfortu

i wygody, ale jak postępuje w chwili wyzwań i sporów.

– Martin Luther King Jr.

 

Świat oferuje ci wygodę. Jednak nie stworzono cię do wygodnego życia.

Stworzono cię do wielkości.

– papież Benedykt XVI

 

Odnajdujemy komfort wśród tych, którzy się z nami zgadzają – i rozwój

wśród tych, którzy tego nie robią.

– Frank A. Clark

 

Jeśli będziesz szukać prawdy, na koniec znajdziesz być może pocieszenie.

Jeśli będziesz szukać pocieszenia, nie znajdziesz ani pocieszenia,

ani prawdy.

– C.S. Lewis

 

To nie pora na spokój i wygodę. To pora, by się odważyć i przetrwać.

– Winston Churchill

 

Wygoda jest silnym środkiem usypiającym.

– Samantha Garman

 

Wszystko, co zakłóca twój komfort, jest dla ciebie dobre.

– Tony La Russa

 

Wygoda i bogactwo nigdy nie wzbogaciły świata tak bardzo, jak zrobiło

to nieszczęście.

– Billy Graham

 

Ludzie muszą ponownie odkryć umiejętność odnajdowania komfortu

w niewygodzie. Tylko w stanie dyskomfortu znajdujemy rozwiązania.

– Hanno Langenhoven

 

Bóg nie podnosi nas na duchu po to, by było nam wygodnie, ale po to,

byśmy pocieszali innych.

– John Henry Jowett

 

Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz rozwijać się tylko wtedy, gdy

próbując czegoś nowego, czujesz się dziwnie i nieswojo.

– Brian Tracy

 

Droga do wygody może być niewygodna.

– Marcus Samuelsson

 

Twoja strefa komfortu nie jest miejscem, w którym powinieneś pozostać.

Odważ się, odkrywaj, bądź wszystkim, czym możesz być.

– Catherine Pulsifer

 

Nikt nigdy nie umarł z powodu niewygody, jednak życie w imię wygody

zabiło więcej idei, okazji, czynów i rozwoju niż wszystko inne razem

wzięte. Wygoda zabija.

– T. Harv Eker

 

Nie możemy stać się tym, kim chcemy być, pozostając tym, kim jesteśmy.

– Max De Pree

 

Pociesz zgnębionych, dręcz tych, którzy wiodą wygodne życie.

– Finley Peter Dunne

 

Rozwój i wygoda nie mogą wspólnie istnieć.

– Ginni Rometty

 

W jakimkolwiek kierunku byśmy się zwrócili, nie znajdziemy spokoju

i wygody. Jeśli jesteśmy uczciwi i jeśli mamy chęć, by wygrać, odnajdujemy

tylko niebezpieczeństwo, ciężką pracę i żelazną wolę.

– Wendell Willkie

 

Życie zaczyna się na końcu twojej strefy komfortu. Jeśli więc czujesz

się teraz niekomfortowo, wiedz, że zmiana, która ma właśnie miejsce

w twoim życiu, jest początkiem, nie końcem.

– Neale Donald Walsch

 

 

 

 

 

Recenzje (0)

Co inni sądzą o tej pozycji?

Dodaj recenzję