• Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

 • Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

Regulaminy konkursowe

Regulamin konkursu „Doceniamy biblioteki”

 organizowanego przez Animi.pl

 w dniach 8-15 maja 2022 r.


§ 1 Postanowienia ogólne konkursu „Doceniamy biblioteki”.

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Doceniamy biblioteki”. Organizatorem konkursu jest „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook: facebook.com/Animipl (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Konkurs trwa od 8.05.22 do 15.05.22 do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. wskazanie biblioteki, do której ma trafić nagroda

 2. zamieszczona w komentarzu odpowiedź na pytanie konkursowe: "Jaką książkę od dawna nieobecną na rynku wydawniczym powinno wznowić Wydawnictwo animi2?",

 3. Zamieszczenie odpowiedzi na konkursowe pytanie do godziny 23.59 15 maja 2022 r.


Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy konkursowych opublikowanych zgodnie z powyższymi warunkami w trakcie jego trwania, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 5 zwycięzców:

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

 1. zgodność odpowiedzi z tematyką,

 2. kreatywność,

 3. wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.


W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać jeden komentarz.

Nagrody w konkursie:

Zestaw składający się z książek opublikowanych przez Wydawnictwo animi2 i Instytut Literatury:

 • Paweł Hohmann, Iskra i kamień

 • Marta Kozłowska, B. Bomb

 • Bartosz Popadiak, Podzwonne dla Instytutu

 • Tomasz Genow, Kosmos jest ze słów

 • Stefan Turschmid, Tancerz

 - 5 zestawów (po jednym dla biblioteki).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu organizatora w serwisie Facebook do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Organizator będzie kontaktować się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody, pod rygorem umorzenia Nagrody. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy drogą pocztową. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, z powodu braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody i nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania umorzonej Nagrody. Nagrody. Doręczenie nagród następuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej.

§ 6 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Doceniamy biblioteki”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin konkursu „Poczuj cudowną moc roślin z Animi i Plants&Pots”

 organizowanego przez Animi.pl i Plants&Pots

 w dniach 29 kwietnia - 5 czerwca 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne konkursu „Poczuj cudowną moc roślin z Animi i Plants&Pots”.


Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Poczuj cudowną moc roślin z Animi i Plants&Pots”. Organizatorem konkursu jest „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach serwisu Instagram: instagram.com/ksiegarnia_animi, instagram.com/plantsandpotscom oraz Facebook: facebook.com/Animipl, facebook.com/plantsandpotscom  (zwanych dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portale Instagram.com i Facebook.com ani z nimi związany. Portale są zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Konkurs trwa od 29.04.22 do 5.06.22 do godz. 23:59. Składa się z IV segmentów rozpoczynających i kończących się odpowiednio w dniach:

I segment 29.04. - 1.05., 

II segment 13.05. - 15.05., 

III segment 27.05. - 29.05., 

IV segment 3.06. - 5.06. 

Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu każdego segmentu do 3 dni roboczych.

§ 3 Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. polubienie strony, na której udziela się odpowiedzi na pytanie konkursowe: instagram.com/ksiegarnia_animi, instagram.com/plantsandpotscom,
  facebook.com/Animipl, facebook.com/plantsandpotscom

 2. polubienie konkursowego posta, pod którym udziela się odpowiedzi na pytanie konkursowe na firmowym profilu marki Animi lub Plants&Pots w serwisie Instagram lub Facebook,

 3. zamieszczenie w komentarzu w jednym z serwisów firmowych marek Animi i Plants&Pots na portalu Instagram lub Facebook odpowiedzi na pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe w każdym z serwisów jest tożsame i różni się jedynie pomiędzy segmentami.

Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu każdego z segmentów Konkursu, spośród komentarzy konkursowych opublikowanych we wszystkich serwisach Organizatorów, zgodnie z powyższymi warunkami w trakcie jego trwania, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze w każdym z segmentów 1 zwycięzcę.

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

 1. zgodność odpowiedzi z tematyką,

 2. kreatywność,

 3. wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać jeden komentarz. Wszystkie odpowiedzi udzielone w serwisach firmowych Instagram i Facebook marek Animi i Plants&Pots rozpatrywane są zbiorczo.

Nagrody w konkursie:

W każdym z IV segmentów do wygrania będzie 1 nagroda składająca się z książki ufundowanej przez Animi.pl i vouchera na kwotę 100 zł do sklepu Plants&Pots.

Łącznie Jury przyzna 4 nagrody w trakcie trwania Konkursu.

Wyniki konkursu zastaną ogłoszone na oficjalnych profilach organizatorów w serwisach Instagram i Facebook w postach konkursowych w następnym dniu roboczym po zakończeniu każdego z segmentów. Organizator będzie kontaktować się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody, pod rygorem umorzenia Nagrody. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy drogą pocztową. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, z powodu braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody i nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania umorzonej Nagrody. Doręczenie nagród nastepuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail, właściwy US i dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisów Instagram.com i Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalach Instagram.com lub Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej.

§ 6 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Poczuj cudowną moc roślin z Animi i Plants&Pots”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin konkursu „Zaplanuj wiosnę z Animi”

 organizowanego przez Animi.pl

 w dniach 21-22 marca 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne konkursu „Zaplanuj wiosnę z Animi”.

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Zaplanuj wiosnę z Animi”. Organizatorem konkursu jest „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook: facebook.com/Animipl (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Konkurs trwa od 21.03.22 do 22.03.22 do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni od zakończenia konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. polubienie strony: facebook.com/Animipl,

 2. polubienie konkursowego posta, opublikowanego w dniu 21.03.22 na firmowym profilu marki Animi w serwisie Facebook,

 3. oznaczenie w komentarzu dwóch osób, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie,

 4. zamieszczona w komentarzu odpowiedź na pytanie konkursowe: "Jakie są Twoje wiosenne plany?",

 5. Zamieszczenie odpowiedzi na konkursowe pytanie do godziny 23.59 22 marca 2022 r. 

Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy konkursowych opublikowanych zgodnie z powyższymi warunkami w trakcie jego trwania, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 3 zwycięzców:

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

 1. zgodność odpowiedzi z tematyką,

 2. kreatywność,

 3. wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.


W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać jeden komentarz.

Nagrody w konkursie:

Planery z kolekcji własnej Animi - 3 sztuki (po jednej na osobę zwycięzcy).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu organizatora w serwisie Facebook w piątek: 25.03.2022 r.. Organizator będzie kontaktować się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody, pod rygorem umorzenia Nagrody. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy drogą pocztową. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, z powodu braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody i nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania umorzonej Nagrody. Nagrody. Doręczenie nagród następuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail, właściwy US i dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej.

§ 6 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Zaplanuj wiosnę z Animi”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin konkursu „Zaplanuj wiosnę z Animi”

 organizowanego przez Animi.pl

 w dniach 21-22 marca 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne konkursu „Zaplanuj wiosnę z Animi”.

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Zaplanuj wiosnę z Animi”. Organizatorem konkursu jest „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram: instagram.com/ksiegarnia_animi (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Instagram.com ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Konkurs trwa od 21.03.22 do 22.03.22 do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni od zakończenia konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. polubienie strony: instagram.com/ksiegarnia_animi,

 2. polubienie konkursowego posta, opublikowanego w dniu 21.03.22 na firmowym profilu marki Animi w serwisie Instagram,

 3. oznaczenie w komentarzu dwóch osób, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie,

 4. zamieszczona w komentarzu odpowiedź na pytanie konkursowe: "Jakie są Twoje wiosenne plany?",

 5. Zamieszczenie odpowiedzi na konkursowe pytanie do godziny 23.59, 22 marca 2022 r. 

Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy konkursowych opublikowanych zgodnie z powyższymi warunkami w trakcie jego trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 3 zwycięzców:

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

 1. zgodność odpowiedzi z tematyką,

 2. kreatywność,

 3. wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać jeden komentarz.

Nagrody w konkursie:

Planery z kolekcji własnej Animi - 3 sztuki (po jednej na osobę zwycięzcy).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu organizatora w serwisie Instagram w piątek: 25.03.2022. Organizator będzie kontaktować się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody, pod rygorem umorzenia Nagrody. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy drogą pocztową. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, z powodu braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody i nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania umorzonej Nagrody. Doręczenie nagród następuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail, właściwy US i dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Instagram.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Instagram.com kontem fikcyjnym (tj. założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej.

§ 6 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Zaplanuj wiosnę z Animi”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.